Татвар - TGM миний орлогыг мэдээлэх үү?

Үгүй, та орлогоо тооцоолохдоо "бусад орлого" гэсэн хэсэгт оруулж өөрөө шийдэх ёстой.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.