Миний бөглөсөн судалгааны шагнал яагаад буурсан бэ?

Судалгааны үнэ нь бүх хэрэглэгчдийн бөглөсөн дундаж хугацаанаас хамаарч өөр өөр байдаг. Хэрэв судалгаанд тооцоолсноос бага хугацаа зарцуулбал үнэ өөрчлөгдөнө.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.