Түүх хэсэгт судалгаа “эхэлсэн” төлөвтэй байгаа боловч яагаад мөнгө нь орж ирэхгүй байна вэ?

Энэ асуулга таныг бүрэн бөглөхөөс өмнө хаагдсан байх магадлалтай (тиймээс Эхэлсэн гэж харагдаж магадгүй). Асуулгад оролцогчийн тоо хязгаарлагдсан бөгөөд хамгийн түрүүнд бөглөснүүд тооцогдоно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.