Би судалгаа бүрт оролцох ёстой юу?

Бидний урилгыг хүлээн авч, санал бодлоо бидэнтэй хуваалца байгаад бид маш их баяртай байна! Судалгаанд хамрагдах эсэхээ та өөрөө шийднэ. Гэхдээ – та олон судалгаанд оролцох тусам илүү их мөнгө олох болно гэдгээ санаарай!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.