Би судалгаа эхлүүлсэн ч бөглөж дуусгасангүй. Үүний шалтгаан юу вэ?

Хэд хэдэн шалтгаан байж болно. Үүнд:

  1. Судалгаанууд аль хэдийн хаагдсан: Судалгааг тодорхой хугацаанд явуулдаг. Эцсийн хугацаа дууссаны дараа та судалгааг эхлүүлэх боломжгүй болно. Судалгааны урилгад аль болох хурдан хариу өгөхийг бид танд зөвлөж байна.
  2. Зорилтот хүрээнээс гадуурх эсвэл хасагдсан: Заримдаа таны профайл судалгааны шалгуурт тохирохгүй байх ба энэ нь тухайн судалгаанд хамрагдах зорилтот бүлгээс гадуур байна гэсэн үг юм. Таны "хасагдсан" гэсэн судалгааг бүрэн бөглөсөнд тооцохгүй бөгөөд урамшууллыг олгохгүй.
  3. Давхар оролцоо: Хэрэв та аль хэдийн судалгаанд хамрагдсан (дууссан эсвэл хасагдсан) бөгөөд дахин эхлүүлэхийг оролдвол асуулгад хандах боломжгүй болно.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.