Судалгааг дуусгахад хэр хугацаа шаардагдах вэ?

Ердийн судалгаа нь ердөө 20-30 богино асуулттай байдаг тул ихэнх судалгаа дунджаар 10-15 минут үргэлжилнэ. Заримдаа илүү төвөгтэй асуултуудтай урт судалгаанууд байх болно. Гэхдээ хамгийн урт судалгааг бөглөхөд ч 25 минутаас хэтрэхгүй байдаг. Судалгааны тайлбарт бид үргэлж тооцоолсон цагийг оруулдаг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.