Яагаад панелаас хуваарилсан, улсаас гадуурх судалгааг бөглөж болохгүй байна вэ?

Бүх судалгааг тодорхой улсад амьдардаг хүмүүст чиглүүлдэг тул цуглуулсан саналын үндэслэлтэй байдлыг хангах үүднээс зорилтот улс бүхий судалгааг бөглөх боломжгүй юм.

Хэрэв та гадаадад удаан хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөж байгаа бол тухайн улсын панелд бүртгүүлэхийг санал болгож байна.

Энэ холбоос дээр дарж зохих улс руу шилжүүлэгдэнэ үү: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.