Яагаад надад "Хасагдсан" гэж гарч ирж байна вэ? Энэ юу вэ?

Та тодорхой судалгаанд тэнцэхгүй байгаа нь тогтоогдсоны дараа хасагдана. Зарим судалгаа нь зөвхөн тодорхой шаардлагыг хангасан оролцогчдод зориулагдсан болно.

Эдгээр асуулгын эхэнд асуудаг асуултын багцаар дамжуулан бид таныг шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлдог. Хэрэв та шаардлагад нийцээгүй бол энэ тухай тайлбарласан мессежээр танд мэдэгдэнэ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.