"Квот дүүрэн" гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Хэрэв танд квот дүүрсэн тухай мессеж ирвэл энэ нь оролцогчдын дээд тоо буюу нас гэх мэт оролцогчдын тодорхой ангилалын оролцогчдын тоо гүйцсэн гэсэн үг юм. Тиймээс бид таныг судалгааны урилгад аль болох хурдан хариу өгөхийг зөвлөж байна.

Та судалгаа дээр дарж, "Квот дүүрэн" гэсэн мессежийг хүлээн авсан ч тодорхой оноо цуглуулах болно.

TGM бол "Квот дүүрсэн" гэсэн мессежийг хүлээн авсны дараа ч оноогоор урамшуулдаг цөөн панелуудын нэг юм.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.