Би сард хэдэн судалгаа авах ёстой вэ?

Бид танд хэдэн судалгаа авахыг тодорхой хэлэх боломжгүй байна. Асуулгын тоо нь профайл хаягийг бөглөсөн байдал, манай түншүүдийн үйл ажиллагаа, судалгааны цар хүрээ зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаарна.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.