Судалгааг бөглөсний дараа алдаа гарсан бөгөөд миний үлдэгдэл дээр нэмэгдээгүй.

Судалгаанд TGM лого байхгүй бол бидний хамтран ажиллаж байгаа гадны компаниудын судагаа гэсэн үг. Хамтрагч нарын судалгааны алдаа гарахад бид нөлөө үзүүлэх боломжгүй тул судалгааг хариуцсан компанитай холбогдоно уу.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.