Би олон панелуудад бүртгэлтэй, яагаад энэ бүх судалгаанд оролцож болохгүй гэж?

Та өөр панелуудаас ижил судалгааг олж болно. Харамсалтай нь панелаас үл хамааран та судалгаа бүрийг зөвхөн нэг удаа бөглөж болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.