Судалгаа яагаад хаагдсан бэ?

Судалгаа олон шалтгааны улмаас хаагдсан байж болно:

  • Шаардлагатай хариултын тоо хангагдсан бол
  • Захиалагч төслийг цуцалсан бол
  • Хугацаа нь дууссан бол
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.