Би TGM Панелаас өөр хүнээс и-мэйл хүлээн авах уу?

Үгүй. Ямар ч тохиолдолд TGM Панел нь таны имэйл хаягийг бусдад өгөх, түрээслэх, худалдах эсвэл гуравдагч этгээдээс танд мессеж илгээхийг зөвшөөрөхгүй. Таны бүртгүүлэх болон профайл хаягаа шинэчлэх үед оруулсан мэдээлэл нь зөвхөн судалгаанд оролцогчдыг сонгох, панелийн гишүүнчлэлтэй холбоотой бусад харилцаа холбоонд зориулагдсан болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.