Boleh saya mempunyai banyak akaun?

Tidak. Anda tidak boleh mencipta lebih dari satu akaun dengan kami. Membuka lebih dari satu akaun boleh memadam akaun anda dan semua mata terkumpul. Ini sudah dijelaskan dalam Terma & Syarat kami, yang anda sudah setuju ketika pendaftaran.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.