Boleh saya lihat jawapan saya di mana-mana survei dalam panel saya?

Hanya jawapan yang awak berikan dalam survei profil sahaja yang boleh dilihat dalam panel. Respon dari survei lain tidak boleh dilihat dalam akaun panel anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.