நான் பல கணக்குகளை வைத்திருக்க முடியுமா?

இல்லை. எங்களுடன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணக்குகளை உருவாக்க உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. பல கணக்குகளைத் திறக்க முயற்சிப்பது உங்கள் கணக்கை நிறுத்துவதற்கும் சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து புள்ளிகளையும் இழப்பதற்கும் வழிவகுக்கும். இது எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது, இதை நீங்கள் பதிவு செய்யும்போது ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.