எனது கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது / மாற்றுவது?

உங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டால், உள்நுழைவு பக்கத்தில் "கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது" என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அதை மீட்டமைக்கலாம், பின்னர் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற விரும்பினால், மேற்கூறிய முறை மூலம் அல்லது திரையின் மேல் வலதுபுறத்தில் உள்ள சுயவிவர அமைப்புகள் ஐகானைக் கிளிக் செய்து > கணக்கு அமைப்புகள் ஐகானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கடவுச்சொல்லை மாற்றலாம், பின்னர் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம். 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.