நான் பணம் செலுத்த வேண்டுமா, வாங்க வேண்டுமா அல்லது சந்தா செலுத்த வேண்டுமா?

TGM ஆராய்ச்சி முறையான பொது கருத்துக் கணிப்புகளை மட்டுமே நடத்துகிறது. எதையும் வாங்கவோ அல்லது சந்தா செலுத்தவோ உங்களிடம் கேட்கப்படாது. உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள், முற்றிலும் இலவசம். நாங்கள் எந்த விதத்திலும் உங்களிடம் பணம் கேட்க மாட்டோம்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.