வேறு ஏதேனும் கட்டண விருப்பங்கள் உள்ளதா?

கட்டண விருப்பங்கள் ஒவ்வொரு நாடு மற்றும் ஆன்லைன் கட்டணம் குறித்த அதன் அரசாங்கத்தின் கொள்கையைப் பொறுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, PayPal வரும்போது சில நாடுகளில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன, எனவே அந்த விஷயத்தில், GCodes அல்லது அமேசான் பரிசு சான்றிதழ் போன்ற மாற்று முறையை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.