புள்ளிகள் என்றால் என்ன?

உங்கள் வருவாயைக் கண்காணிக்கவும் அவற்றை திறமையாக நிர்வகிக்கவும் எங்களுக்கு உதவ ஒரு புள்ளிகள் முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.


புள்ளிகள் தற்போது எதற்காக கணக்கிடப்படுகின்றன என்றால்:

• நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களைக் குறிப்பிடுதல் (இணைப்புத் திட்டம்)

• சுயவிவரத்தை நிரப்புதல். 

• ஒரு மதிப்பாவிற்கு தகுதி பெறாதது (திட்டம் மூடப்பட்டது, நீங்கள் இலக்கு பார்வையாளர்களின் ஒரு பகுதியாக இல்லை, அல்லது ஒதுக்கீடு நிரம்பியிருக்கும்போது)

எதிர்காலத்தில், புள்ளிகளில் வெகுமதியளிக்கப்பட்ட மதிப்பாய்வுகளை அறிமுகப்படுத்த உத்தேசித்துள்ளோம்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.