நான் PayPal பதிவு செய்ததை விட வேறு மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் TGM யில் பதிவு செய்துள்ளேன், நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்களிடம் ஏற்கனவே PayPal கணக்கு இருந்தால், TGM குழுவில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் மின்னஞ்சல் முகவரியை இரண்டாவது மின்னஞ்சல் முகவரியாகச் சேர்க்கலாம் அல்லது இருக்கும் ஒன்றை மாற்றலாம் (இதைச் செய்ய PayPal கணக்கு அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும் - https://hop.tgm.link/paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.