வரலாற்றுப் பிரிவில், மதிப்பாய்வு "தொடக்க" நிலையைக் கொண்டுள்ளது, எனவே நான் ஏன் அதற்கான பணத்தைப் பெறவில்லை?

பெரும்பாலும் இந்த கேள்வித்தாள் நீங்கள் அதை முழுமையாக முடிப்பதற்கு முன்பு மூடப்பட்டிருக்கலாம் (எனவே இது தொடங்கப்பட்டதாகத் தோன்றலாம்). கேள்வித்தாள்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது மற்றும் முதலில் முடிக்கப்பட்ட கேள்வித்தாள்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.