மதிப்பாய்வை முடித்த பிறகு, எனக்கு ஒரு பிழை கிடைத்தது, அது எனது இருப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை.

மதிப்பாய்வில் TGM logo இல்லை என்றால், அது நாங்கள் ஒத்துழைக்கும் வெளிப்புற நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமானது என்று அர்த்தம். எங்கள் கூட்டாளர்களுக்குச் சொந்தமான மதிப்பாய்வில் உள்ள பிழைகள் மீது எங்களுக்கு எந்த செல்வாக்கும் இல்லை என்பதால், மதிப்பாய்விற்கு பொறுப்பான நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.