ප්‍රොෆයිල් එකේ සමීක්ෂණයේදි ලබා දුන් පිළිතුරු වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

ආරක්ෂක හේතූන් මත, ප්‍රොෆයිල් සමීක්ෂණයේ දත්ත වෙනස් කළ හැක්කේ සති 2කට වරක් පමණි.

ඔබගේ ගිණුම සකසා පළමු වරට මෙම දත්ත පිරවීමෙන් සති 2කට පසු ඔබට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.