මට මගේ පොයින්ට් / ගිණුම් ශේෂය දැකිය හැක්කේ කොතැනින්ද?

ඔබගේ පොයින්ට් බැලීමට කරුණාකර ඔබගේ ගිණුමට ලොග් වන්න. ඔබ ලොග් වී ඇත්නම්, කරුණාකර "රිවෝඩ්ස් රිඩමි " මත ක්ලික් කරන්න - එවිට ඔබට ඔබගේ ශේෂය පෙනෙනු ඇත. ඔබට ඔබේ ගෙවීම රිඩමි කර ගැනීමට මෙන්ම ඔබේ රිවෝඩ්ස් ඉතිහාසය පරීක්ෂා කිරීමටද හැකි වනු ඇත.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.