පේපැල් සමඟ ගෙවීම් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

පළමුව, කරුණාකර www.paypal.com වෙත ගොස් ගිණුමක් විවෘත කරන්න. ඔබගේ පේපැල් ගිණුමේ ඔබට සමීක්ෂණ ලැබෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට සමාන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් තිබීම ඉතා වැදගත් වේ (අපි මුදල් එව්වේ මෙම විද්‍යුත් තැපෑලට පමණි). ඔබට දැනටමත් පේපැල් ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබට TGM පැනලයේ භාවිතා කරන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය එක් කළ හැක (කරුණාකර ඔබගේ පේපැල් සැකසුම් වෙත යන්න).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.