මම සෑම සමීක්ෂණයකටම සහභාගී විය යුතුද?

ඔබ අපගේ ආරාධනා පිළිගෙන ඔබේ අදහස අප සමඟ බෙදා ගන්නා විට අපි ඉතා සතුටු වෙමු! පැහැදිලිවම, එක් එක් සමීක්ෂණය සඳහා ඔබ සහභාගී වීමට කැමතිද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම ඔබ සතුය. නමුත්, මතක තබා ගන්න - ඔබ වැඩි වැඩියෙන් සමීක්ෂණවලට සහභාගී වන තරමට ඔබ උපයන මුදල වැඩි වේ!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.