මට කිසිදු සමීක්ෂණයක් නොලැබෙන්නේ ඇයි? / සමීක්ෂණ සඳහා කොපමණ වාරයක් මගෙන් අසනු ලැබේද?

අවාසනාවකට, ඔබට දිනකට කොපමණ ආරාධනා ලැබෙනු ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට අපට නොහැකියි. ඔබේ ප්‍රොෆයිල් සමීක්ෂණයේ තොරතුරු අපගේ අවශ්‍යතාවලට ගැළපෙන විට සමීක්ෂණ ස්වයංක්‍රීයව යවන බැවින්, ඔබට ඒවා ලැබෙන්නේ කවදාදැයි අපට ඔබට පැවසිය නොහැක. සහභාගිවන්නන් අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලබන අතර, වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ස්ථානය යනාදී විවිධ නිර්ණායක මත පදනම්ව ද පූර්ව-තේරීමක් තිබිය හැකිය. ඔබේ අවස්ථාව වැඩි කිරීමට, කරුණාකර ඔබේ සාමාජික ප්‍රොෆයිල් හි ඇති මාතෘකා සියල්ල සම්පූර්ණ කර ඇති බවට සහතික කර ගන්න. සම්පුර්ණ කරන ලද ප්‍රොෆයිල් සහිත සාමාජිකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය ලැබෙන අතර සමීක්ෂණ ආරාධනා ලබා ගැනීමට වැඩි අවස්ථා තිබේ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.