මා ලියාපදිංචි කළ භාෂාවට වඩා වෙනස් භාෂාවකින් මට සමීක්ෂණය ලැබුණේ ඇයි?

අවාසනාවකට, ප්‍රශ්නාවලියේ භාෂාවට වෙත අපට බලපෑමක් නැත. සමහර විට ඔබට විවිධ භාෂාවලින් සමීක්ෂණ ලැබිය හැකි අතර මෙය සිදු වූ විට, එය නොසලකා හැර වෙනත් සමීක්ෂණයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උත්සාහ කරන්න.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.