Կարո՞ղ եմ ընկերներին/ընտանիքի անդամներին/այլոց հրավիրել միանալու:

Միանշանակ։ Մենք խրախուսում ենք ձեզ հրավիրել ձեր ընկերներինմիանալու: Մեր փոխկապակցված մասնակիցների ծրագիրը հնարավորությունէ խորհուրդ տալու TGM Panel-ը գործընկերներին, ֆեյսբուքյան ընկերներին և հարազատներինև խրախուսել նրանց մասնակցել վճարովի հարցումներին:

Դուք կստանաք վարձատրության տոկոսը, որը ստացվել էձեր հղումից գրանցված հարցվողների կողմից: Դուք պարզապես նրանց տրամադրում եք ձեր անհատական հղումըփոխկապակցված մասնակիցների համար, խրախուսում եք նրանց գրանցվել TGM Panel- ում և պատասխանելհարցման հրավերներին: Ձեր ընկերները նույնպես կկարողանան խորհուրդ տալ մերվահանակը ուրիշներին:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.