Կարո՞ղ եմ մի քանի հաշիվ ունենալ:

Ոչ: Ձեզ չի թույլատրվում մեզ մոտ մեկից ավելի հաշիվ ստեղծել: Մի քանի հաշիվ բացելու փորձը կարող է հանգեցնել ձերհաշվի դադարեցմանը և հավաքված բոլոր միավորների կորստին: Սա հստակ նկարագրված է մեր Պայմաններում և Դրույթներում,որոնք դուք ընդունում եք գրանցման ժամանակ:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.