Կարո՞ղ եմ միավորել միավորը և դրամական մնացորդը:

Այս երկու մնացորդները հնարավոր չէ համատեղել: Այս մնացորդները անկախ են, և պահանջվող գումարը վճարվումէ առանձին՝ նվազագույն վճարման գումարին հասնելուց հետո:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.