Ինչպե՞ս եմ վճարվելու իմ հետազոտության համար:

Յուրաքանչյուր ավարտված հարցման համար վահանակում ձերհաշվեկշռին կավելացվի պարգև: Նվազագույն գումարին հասնելուց հետո դուք կկարողանաքհանել հավաքագրված գումարը առկա միջոցներով։

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.