Ո՞րն է տարբերությունը կանխիկի և միավորների մնացորդի միջև:

Ավարտված հարցման համար դրամական մնացորդին ավելացվումէ գումար (այդ գումարը ստացվում է արտաքին ընկերություններից, որոնք հարցումներ ենավելացնում մեր վահանակում):

Գումարը կարելի է հանել PayPal հաշվին կամ GCodes-իտեսքով՝ նվազագույն քանակի գումար հավաքելուց հետո։

Երկրորդ մնացորդը, որը հաշվվում է միավորներով, ուղղակիորենTGM Panel-ից ստացված միջոցներն են:

Այս պահին միավորներ են շնորհվում հետևյալ դեպքերում.

  • պրոֆիլի լրացում
  • երբ դուք չեք համապատասխանում հարցմանը (փակված նախագիծ,դուք չեք համապատասխանում հարցմանը, կամ երբ առաջադրանքում այլևս տեղ չկա)
  • միջնորդավճարներ փոխկապակցված օգտատերերի ծրագրից

Շուտով մենք կներկայացնենք նաև միավորների վրա հիմնվածհարցումներ՝ նոր հարցումների մատակարարողների կողմից:

Միավորները կարող են հանվել «Պարգևներ» բաժնից նվազագույնմիավորներ հավաքելուց հետո:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.