Ինչո՞ւ ես ոչ մի հարցում չեմ ստանում: / Որքա՞ն հաճախ ինձ կխնդրեն մասնակցել հարցումներին:

Ցավոք, մենք չենք կարողանում որոշել, թե օրական քանիհրավեր կստանաք: Մենք չենք կարող նաև ձեզ ասել, թե երբ կստանաք դրանք,քանի որ հարցումներն ուղարկվում են ավտոմատ կերպով, երբ ձեր պրոֆիլը համապատասխանումէ հարցման պահանջներին: Մասնակիցներն ընտրվում են պատահականության սկզբունքով,և կարող է լինել նախնական ընտրություն՝ կախված տարբեր չափանիշներից, ինչպիսիք են տարիքը,սեռը, գտնվելու վայրը և այլն: Ձեր հնարավորությունը մեծացնելու համար համոզվեք, որձեր պրոֆիլի բոլոր թեմաները լրացված են: Ամբողջովին լրացված պրոֆիլներով անդամները ստանումեն առաջնահերթություն և ավելի շատ հնարավորություններ ունեն հարցման հրավեր ստանալուհամար:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.