Ինչու՞ եմ հարցումը ստացել այլ լեզվով, քան այն լեզուն, որով գրանցվել եմ:

Ցավոք, մենք ազդեցություն չունենք հարցաշարի լեզվիվրա: Երբեմն դուք կարող եք ստանալ հարցումներ, որոնք տարբեր լեզուներով են, և երբ դատեղի է ունենում, պարզապես անտեսեք այն և փորձեք պատասխանել այլ հարցման:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.