Երբ հարցումն ընդհատվի, կարո՞ղ եմ այն վերսկսել:

Ցավոք, դուք չեք կարող վերսկսել մեկ անգամ սկսված հարցումը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.