Čo je TGM Panel?

TGM Panel patrí globálnemu poskytovateľovi prieskumu trhu - TGM Research FZE. TGM Panel uskutočňuje štúdie protredníctvom Internetu alebo Mobilu v mene vedúcich spoločností v oblasti prieskumu trhu. Štúdie pokrývajú široké spektrum tém ako: produkty, značky, reklamy, tak ako aj iné témy všeobecného záujmu. Výskumní pracovníci z rôznych podnikov, agentúr, vzdelania, a médií nás kontaktujú kvôli zozbieraniu informácií a názorov našich účastníkov výskumu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.