ฉันสามารถมีบัญชีได้หลายบัญชีหรือไม่?

ไม่ได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างบัญชีกับเราได้เกินหนึ่งบัญชี การพยายามเปิดบัญชีหลายบัญชีอาจทำให้บัญชีของคุณถูกระงับและสูญเสียคะแนนที่สะสมมาทั้งหมด สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขและข้อตกลงที่คุณยอมรับในการลงทะเบียน

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.