Tôi có nhận được tin nhắn e-mail từ bất kỳ ai ngoài TGM Panel không?

Không. Trong mọi trường hợp, TGM Panel sẽ không cung cấp, cho thuê hoặc bán địa chỉ email của bạn cho bất kỳ ai khác hoặc cho phép các bên thứ ba gửi cho bạn. Các chi tiết bạn cung cấp khi đăng ký và khi cập nhật tiểu sử của bạn được sử dụng cho mục đích duy nhất là chọn người tham gia khảo sát và các thông tin liên quan khác liên quan đến tư cách thành viên của panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.