Tôi có phải tham gia vào mọi cuộc khảo sát không?

Chúng tôi rất vui, khi bạn chấp nhận lời mời của chúng tôi và chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi! Rõ ràng, bạn quyết định cho mỗi cuộc khảo sát, liệu bạn có muốn tham gia hay không. Nhưng, hãy nhớ - bạn càng tham gia nhiều cuộc khảo sát bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.