Tôi đã bắt đầu một cuộc khảo sát, nhưng tôi không thể hoàn thành nó. lý do cho điều đó là gì?

Có thể có một số lý do khiến điều này có thể xảy ra bao gồm:

1. Các cuộc điều tra đã bị đóng: Các cuộc khảo sát diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời hạn, bạn sẽ không thể bắt đầu khảo sát. Chúng tôi khuyến khích bạn trả lời lời mời khảo sát sớm nhất có thể.

2. Nằm ngoài mục tiêu hoặc sàng lọc: Đôi khi tiểu sử của bạn không khớp với tiêu chí khảo sát, có nghĩa là bạn ở bên ngoài nhóm mục tiêu cho một cuộc khảo sát nhất định. Khảo sát mà bạn nhận được "sàng lọc" không được tính là hoàn thành đầy đủ và không được nhận thưởng.

3. Tham gia đôi: Nếu bạn đã tham gia vào một cuộc khảo sát (đã hoàn thành hoặc đã được sàng lọc) và cố bắt đầu lại, bạn sẽ không thể truy cập vào bảng câu hỏi.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.