Tại sao tôi không nhận được bất kỳ khảo sát nào? / Tôi sẽ được yêu cầu tiến hành các cuộc khảo sát bao lâu một lần?

Rất tiếc, chúng tôi không thể xác định số lượng lời mời bạn sẽ nhận được mỗi ngày. Chúng tôi cũng không thể cho bạn biết khi nào bạn sẽ nhận được chúng, vì các cuộc khảo sát được gửi tự động khi hồ sơ của bạn khớp với các yêu cầu của cuộc khảo sát. Những người tham gia được chọn ngẫu nhiên và có thể có lựa chọn trước tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau như tuổi tác, giới tính, địa điểm, vv ... Để tăng cơ hội, hãy đảm bảo rằng tất cả các chủ đề trong hồ sơ thành viên của bạn đã hoàn tất. Các thành viên có hồ sơ hoàn chỉnh được ưu tiên và có nhiều cơ hội hơn để nhận được lời mời khảo sát.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.