Làm thế nào tôi được thông báo về các cuộc khảo sát mới?

Mỗi khi chúng tôi có một cuộc khảo sát mới để bạn hoàn tất, bạn sẽ nhận được email thông báo cho bạn và bạn sẽ có thể truy cập khảo sát trực tiếp từ email. Bạn sẽ tìm thấy chi tiết về phần thưởng cụ thể cho từng khảo sát và thời lượng khảo sát. Nếu bạn đăng ký hệ thống tin nhắn push của chúng tôi, bạn có thể nhận được lời mời trong trình duyệt hoặc thiết bị di động của mình. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn một tin nhắn SMS đến số bạn đã cung cấp, với lời mời tham gia khảo sát.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.