Mất bao lâu để hoàn thành một cuộc khảo sát?

Hầu hết các nghiên cứu sẽ kéo dài trung bình 10-15 phút, vì một cuộc khảo sát điển hình chỉ có khoảng 20 đến 30 câu hỏi khá ngắn. Thỉnh thoảng, sẽ có các cuộc khảo sát dài hơn với các câu hỏi phức tạp hơn. Nhưng ngay cả những khảo sát dài nhất cũng không mất quá 25 phút để hoàn thành. Chúng tôi luôn bao gồm thời gian ước tính trong mô tả khảo sát.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.