Tôi có thể xem điểm thưởng / số dư tài khoản của mình ở đâu?

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn để xem điểm thưởng của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, vui lòng nhấp vào “Đổi phần thưởng” - và bạn sẽ thấy số dư của mình. Bạn cũng sẽ có thể đổi khoản thanh toán của mình, cũng như kiểm tra lịch sử phần thưởng của bạn.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.