Tôi có phải trả tiền, mua hoặc đăng ký bất kỳ thứ gì không?

Không. TGM Research chỉ tiến hành các cuộc thăm dò dư luận hợp pháp. Bạn sẽ không được yêu cầu mua hoặc đăng ký bất kỳ thứ gì. Các dịch vụ được cung cấp cho bạn, hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn bất kỳ khoản tiền nào bằng bất kỳ cách nào.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.