Thanh toán bằng PayPal hoạt động như thế nào?

Trước tiên, hãy truy cập www.paypal.com và mở một tài khoản. Điều rất quan trọng là tài khoản Paypal của bạn có địa chỉ email giống như địa chỉ email mà bạn nhận được khảo sát (chúng tôi chỉ gửi tiền cho email này). Nếu bạn đã có tài khoản Paypal, bạn có thể thêm địa chỉ email bạn sử dụng trên TGM Panel (vui lòng vào cài đặt PayPal của bạn - xem tại đây cách thực hiện).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.