TGM Panel là gì?

TGM Panel thuộc về nhà cung cấp nghiên cứu thị trường toàn cầu - TGM Research FZE. TGM Panel tiến hành khảo sát trên Internet hoặc Di động thay mặt cho các công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu. Khảo sát được bao gồm nhiều chủ đề như: sản phẩm, thương hiệu, quảng cáo cũng như các chủ đề khác về lợi ích chung. Các nhà nghiên cứu thị trường từ các doanh nghiệp, cơ quan, giáo dục và truyền thông liên hệ với chúng tôi để thu thập thông tin và ý kiến từ các tham luận viên của chúng tôi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.